Jesteś po operacji?| po urazie? | zmęczony?| sportowcem?

Indywidualna terapia dopasowana do potrzeb pacjenta.
Rehabilitacja: ortopedyczna, neurologiczna, sportowa oraz rehabilitacja dziecięca.

Nasze usługi Zapraszamy

Gabinet rehabilitacji

Gabinet FOR MEDICA ofe­ruje pacjen­tom usługi z zakresu fizjo­te­ra­pii, oste­opa­tii i masażu.

rehabilitacja

Najnowsze metody terapii

Działamy w opar­ciu o naj­now­sze metody tera­pii, które wła­ści­wie dobrane i odpo­wied­nio połą­czone pozwolą pacjen­tom jak naj­szyb­ciej powró­cić do peł­nej sprawności.

Zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów

Nasz zespół składa się z doświad­czo­nych i wysoko wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów, dla któ­rych fizjo­te­ra­pia jest przede wszyst­kim pasją. Cały czas dosko­na­limy swoje umie­jęt­no­ści, uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach, szko­le­niach oraz semi­na­riach medycznych.

Indywidualne podejście do pacjenta

Każdego pacjenta trak­tu­jemy w spo­sób indy­wi­du­alny, a naszym celem jest posta­wie­nie traf­nej dia­gnozy i wdro­że­nie odpo­wied­niego leczenia.

Najnowsze informacje o naszym gabinecie i metodach rehabilitacji

Nowości