Kinesiology Taping jest metodą lecze­nia,  która polega na nakle­je­niu spe­cjal­nego pla­stra odpo­wied­niej wiel­ko­ści i kształtu na ciało pacjenta. Celem tera­pii jest przy­wró­ce­nie utra­co­nej funk­cji poprzez oddzia­ły­wa­nie sen­so­ryczne na układ mie­śniowo-powię­ziowy.

Odpowiednio zało­żony pla­ster może więc zadzia­łać prze­ciw­bó­lowo, prze­ciw­o­brzę­kowo oraz sta­bi­li­za­cyj­nie.
Każda apli­ka­cja (zało­że­nie pla­stra) poprze­dzona jest wywia­dem oraz bada­niem kli­nicz­nym nakie­ro­wa­nym na posta­wie­nie traf­nej dia­gnozy.

Kinesiotaping Kinesiology Taping założenie plastra