Masaż lecz­ni­czy reko­men­do­wany jest w:

 • dole­gli­wo­ściach krę­go­słupa,
 • dole­gli­wo­ściach soma­tycz­nych wywo­ła­nych przez zwięk­szone napię­cie mię­śniowe np. sztyw­ność mię­śni,
 • zespo­łach prze­cią­że­nio­wych,
 • uzu­peł­nie­niu postę­po­wa­nia poope­ra­cyj­nego.

Odpowiednio dobrane techniki masażu pozwalają na osiągnięcie efektu

 • roz­luź­nie­nia mię­śni,
 • roz­luź­nie­nia powięzi oraz tka­nek pod­skór­nych,
 • poprawy ukrwie­nia.

Seria zabiegów masażu leczniczego działa

 • prze­ciw­bó­lowo,
 • roz­luź­nia­jąco,
 • prze­ciw­o­brzę­kowo,
 • pomaga w walce z codzien­nym stre­sem i napię­ciem emo­cjo­nal­nym.

masaż