Metoda Kinesio Taping w walce z chronicznym bólem dolnego odcinka kręgosłupa

W przybliżeniu 39% populacji cierpi na ból dolnego odcinka kręgosłupa

Ból dol­nego odcinka krę­go­słupa jest istotny w zdro­wiu publicz­nym i jest powią­zany z wyso­kim sta­nem nie­obec­no­ści w pracy i nie­peł­no­spraw­no­ścią. W przy­bli­że­niu 39% popu­la­cji cierpi na ból dol­nego odcinka krę­go­słupa w pew­nym okre­sie swo­jego życia.

Literatura dostar­cza wiele moż­li­wo­ści lecze­nia bólu dol­nego odcinka krę­go­słupa, które róż­nią się w zależ­no­ści od czasu trwa­nia obja­wów i kla­sy­fi­ka­cji tego scho­rze­nia. Są to zabiegi lecz­ni­cze w zakre­sie od pro­gramu edu­ka­cyj­nego do tera­pii poznaw­czo-beha­wio­ral­nej, leków, środ­ków elek­tro­fi­zy­kal­nych, tera­pii manu­al­nej (np. mobilizacja/manipulacja sta­wów, uwal­nia­nie powięzi), główne ćwi­cze­nia i spe­cy­ficzne ćwi­cze­nia sta­bi­li­zu­jące krę­go­słup i inne.

For-medica kinesiotaping ból kręgosłupaNa czym polega Kinesio Taping?

Nowe opcje lecze­nia, tj. Kinesio Taping są bar­dzo popu­larne u spor­tow­ców i są sze­roko uży­wane u pacjen­tów z bólem dol­nego odcinka krę­go­słupa. Ta metoda została stwo­rzona w Japonii przez Kenso Kase w latach sie­dem­dzie­sią­tych.

Technika używa ela­stycz­nych taśm, które są bar­dzo cien­kie i bar­dziej ela­styczne niż kon­wen­cjo­nalne ban­daż i apli­ko­wane na skórę pacjenta. Taśma może być roz­cią­gliwa do 140% ory­gi­nal­nej dłu­go­ści, umoż­li­wia­jąc zmniej­sze­nie mecha­nicz­nego ogra­ni­cze­nia ruchu.

W trak­cie bada­nia tera­peuta decy­duje, jaką tech­niką i w jakim stopni trak­cji zaapli­ko­wać taśmę, aby wywo­łać mniej­sze lub więk­sze napię­cie skóry.

Co daje Kinesio Taping?

Zgodnie z wyna­laz­cami, trak­cja pod­nosi naskó­rek zwięk­sza­jąc ciśnie­nie mecha­no­ra­cep­to­rów pod skórą, a co za tym idzie, zmniej­sze­nie bodź­ców bólo­wych. Twórca Kinesio Tapingu utrzy­muje, że taśmy są w sta­nie popra­wić krą­że­nie krwi i limfy, zre­du­ko­wać ból, odpo­wied­nio usta­wić stawy i zre­du­ko­wać napię­cie mię­śni. Dodatkowo uży­wa­nie Kinesio Tapingu jest w sta­nie zmie­nić wzór rekru­ta­cji włó­kien mię­śnio­wych. W przy­padku tego ostat­niego, Kinesio Taping wpływa na akty­wa­cję mię­śni przy­krę­go­słu­po­wych w odpo­wie­dzi na ból, tj. uży­cie taśm (takich jak Kinesio Taping) hamuje tę nad­mierną aktyw­ność, a więc umoż­li­wia więk­szy zakres ruchu, lep­szą funk­cjo­nal­ność i reduk­cję inten­syw­no­ści bólu.

Kinesiology Taping w połączeniu z konwencjonalnymi metodami fizjoterapii

Badania poka­zują, że pacjenci z bólami dol­nego odcinka krę­go­słupa, u któ­rych do kon­wen­cjo­nal­nych metod fizjo­te­ra­pii dodana jest apli­ka­cja Kinesiology Taping, odczu­wają więk­szą reduk­cję poziomu inten­syw­no­ści bólu, lep­sze ogólne efekty lecze­nia i na wyż­szym pozio­mie odczu­waną jakość życia.
For-medica kinesiotaping ból kręgosłupa

Łatwość i komfort korzystania z Kinesiology Tape

Taśma typu Kinesiology Tape jest wodo­od­porna, umoż­li­wia więc swo­bodne mycie oko­licy obję­tej apli­ka­cją, a nawet swo­bodne korzy­sta­nie z pły­walni. Możliwe jest rów­nież wyko­ny­wa­nie nie­któ­rych zabie­gów fizy­ko­te­ra­pii na miej­sce objęte apli­ka­cją bez koniecz­no­ści jej odkle­ja­nia (okłady cieplne, magne­to­te­ra­pia, hydro­te­ra­pia, krio­te­ra­pia, masaż ręczny). Została wypo­sa­żona w mocny akry­lowy klej roz­ło­żony w spo­sób umoż­li­wia­jący dobre przy­le­ga­nia taśmy do skóry i dobrą jej wen­ty­la­cję. Taśma jest fabrycz­nie nakła­dana na papie­rowy pod­kład z deli­kat­nym jej roz­cią­gnię­ciem.

Zasady korzystania z Kinesiology TapeFor-medica kinesiotaping ból kręgosłupa

Korzystanie z Kinesiology Tape jest łatwe, wymaga jed­nak prze­strze­ga­nia kilku zasad, zwłasz­cza gdy pla­no­wana jest apli­ka­cja kil­ku­dniowa. Mowa tu o odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu skóry oraz taśmy przed jej nakle­je­niem. Taśmę typu Kinesiology Tape należy przy­ciąć ostrymi nożycz­kami zaokrą­gla­jąc jej rogi, co korzyst­nie wpły­nie na trwa­łość apli­ka­cji poprzez zmniej­sze­nie koli­do­wa­nia rogów taśmy z odzieżą.

Cele plastrowania

Plastrowanie można wyko­ny­wać w celu dia­gno­stycz­nym lub tera­peu­tycz­nym. Terapeuta okre­śla z jaką czyn­no­ścią ruchową pacjent ma pro­blem, czy i w jakim zakre­sie jest ta czyn­ność ogra­ni­czona lub bole­sna. Taśma cza­sowo zastę­puje daną struk­turę narządu ruchu (mię­sień, wię­za­dło) i w wypadku zmniej­sze­nia dole­gli­wo­ści bólo­wych zgła­sza­nych przez pacjenta pozwala sądzić, że struk­tura ta jest ogni­wem łań­cu­cha pato­lo­gii.

W przy­padku nie­sta­bil­no­ści, apli­ka­cja kory­guje nie­fi­zjo­lo­giczne usta­wie­nie stawu, wspo­ma­ga­jąc tym samym funk­cję wię­za­deł i zawsze łączy się z ćwi­cze­niami ogól­nymi i spe­cy­ficz­nymi mię­śni sta­bi­li­zu­ją­cych dolny odci­nek krę­go­słupa.

Przesunięcie tka­nek za pomocą pla­stra w kie­runku zmniej­sza­ją­cym bole­sność popra­wia zabu­rzoną wcze­śniej funk­cję dzięki uzy­ska­niu roz­luź­nie­nia i uwol­nie­nia tzw. punk­tów spu­sto­wych, czyli nad­wraż­li­wych obsza­rów wokół brzu­śca mię­śnio­wego lub powięzi mię­śnia.

Skuteczność Kinesio Taping w walce z bólem dolnego odcinka kręgosłupa

Podsumowując, metoda Kinesio Taping jest bar­dzo sku­teczna w walce z bólem dol­nego odcinka krę­go­słupa. Należy jed­nak zauważyć,że tech­nika ta jest ele­men­tem wspo­ma­ga­ją­cym tera­pię i dla lep­szej sku­tecz­no­ści powinna zostać połą­czona z fizjo­te­ra­pią stan­dar­dową, tj. tera­pią manu­alną, ćwi­cze­niami ogól­nymi i spe­cy­ficz­nymi oraz fizy­ko­te­ra­pią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *