Osteopatia to nie­za­leżna, odrębna dzie­dzina medy­cyny, która dąży do pobu­dze­nia ogól­nych zdol­no­ści czło­wieka do samo-regu­la­cji i samo-zdro­wie­nia. Osteopata wyko­rzy­stuje swoje ręce zarówno do bada­nia kli­nicz­nego, jak i do lecze­nia.

Zakłada że rela­cje pomię­dzy ukła­dami orga­ni­zmu są tak duże,  że nie można ich roz­dzie­lać i należy oddzia­ły­wać na każde z nich.

Osteopatia dzieli orga­nizm na trzy filary:

  • struk­tu­ralny (lecze­nie kości, mię­śni,  wię­za­deł),
  • trzewny (prze­wód pokar­mowy, wątroba,  trzustka, pęcherz),
  • czasz­kowy (kości czaszki oraz połą­cze­nia pomię­dzy nimi).

Osteopata w wielu kra­jach jest spe­cja­li­stą pierw­szego kon­taktu z pacjen­tem. Oznacza to, że jest zobo­wią­zany do współ­pracy inter­dy­scy­pli­nar­nej z innymi dzie­dzi­nami medycz­nymi. Ma obo­wią­zek oto­czyć pacjenta jak naj­lep­szą opieką medyczną.

osteopatia zabieg osteopatyczny

Na czym polega zabieg osteopatyczny?

Filar strukturalny

to przede wszyst­kim tera­pia manu­alna. Osteopata wyko­rzy­stuje róż­no­rodne tech­niki mobi­li­za­cyjne, mani­pu­la­cyjne, oscy­la­cyjne, har­mo­niczne, neu­ro­mo­bi­li­za­cje oraz tech­niki tka­nek mięk­kich w celu uzy­ska­nia natu­ral­nej rucho­mo­ści i samo­na­prawy orga­ni­zmu.

Filar trzewny

polega na oce­nie i lecze­niu narzą­dów wewnętrz­nych wraz z ich spe­cy­ficz­nym ukła­dem wię­za­dło­wym i powię­zio­wym. Terapia polega na zasto­so­wa­niu mięk­kich i deli­kat­nych tech­nik nakie­ro­wa­nych pośred­nio lub bez­po­śred­nio na pro­blem pacjenta. Należy zauwa­żyć że oste­opata czę­sto pra­cuje pośred­nio nad miej­scem obję­tym scho­rze­niem, dla­tego pacjent nie powi­nien sie dzi­wić,  ze tera­peuta pra­cuje przy­kła­dowo w obrę­bie krę­go­słupa lędź­wio­wego pacjenta, gdy jego pro­blem umiej­sco­wiony jest w sta­wie kola­no­wym. Ma to kon­kretne wytłu­ma­cze­nie naukowe i jest potwier­dzone, że te spo­soby lecze­nia sie spraw­dzają.

Filar czaszkowy

obej­muje dia­gnozę i lecze­nie kości czaszki oraz ich połą­czeń.

Jak przygotować się do zabiegu osteopatycznego?

Osteopata w celu prze­pro­wa­dze­nia bada­nia kli­nicz­nego,  jak i tera­pii,  używa wyłącz­nie rąk. Pierwsza wizyta polega przede wszyst­kim na prze­pro­wa­dze­niu szcze­gó­ło­wego wywiadu.

Pacjent powi­nien wziąć ze sobą:

  • wszyst­kie bada­nia obra­zowe (np. rent­gen, rezo­nans, tomo­gra­fia kom­pu­te­rowa)
  • epi­kryzy przy wyj­ściu ze szpi­tala
  • opisy usg
  • inne dane doty­czące dotych­cza­so­wej dia­gno­styki i lecze­nia danego scho­rze­nia

Dalsza część wizyty to bada­nie kli­niczne,  czyli m. in. ocena wizu­alna i pal­pa­cyjna (doty­kowa).
Należy pamię­tać o wygod­nym,  nie­krę­pu­ją­cym ruchów ubio­rze oraz higie­nie oso­bi­stej.