Gabinet FOR MEDICA ofe­ruje indy­wi­du­alną tera­pię dopa­so­waną do potrzeb pacjenta. Specjalizujemy się w:

 • reha­bi­li­ta­cji orto­pe­dycz­nej,
 • reha­bi­li­ta­cji neu­ro­lo­gicz­nej,
 • reha­bi­li­ta­cji spor­to­wej,
 • reha­bi­li­ta­cji dzie­cię­cej.


rehabilitacja dziecięca ortopedyczna sportowa

Rehabilitacja ortopedyczna:

Dotyczy wszel­kich ura­zów narządu ruchu w obrę­bie kości, sta­wów i tka­nek mięk­kich. Zawiera dia­gno­stykę, indy­wi­du­al­nie dobraną tera­pię oraz pro­gram ćwi­czeń spe­cjal­nie dobrany dla pacjenta mający na celu prze­dłu­że­nie efek­tów tera­pii i szyb­szy powrót do spraw­no­ści i codzien­nej aktyw­no­ści.
Rehabilitacja orto­pe­dyczna obej­muje rów­nież pacjen­tów z ostrym lub prze­wle­kłym bólem krę­go­słupa.

Rehabilitacja neurologiczna:

Obejmuje pacjen­tów dotknię­tych cho­robą układu ner­wo­wego tj. uda­rem, nie­do­wła­dem, ura­zem z prze­rwa­niem rdze­nia krę­go­wego, ura­zem czasz­kowo- mózgo­wym i innymi cho­ro­bami neu­ro­lo­gicz­nymi jak: cho­roba Parkinsona, czy stward­nie­nie roz­siane.

Rehabilitacja sportowa:

Skierowana do osób upra­wia­ją­cych sport wyczy­nowo jak i rekre­acyj­nie. Ma na celu lecze­nie jak i zapo­bie­ga­nie powsta­wa­nia ura­zów i prze­cią­żeń. Zawiera dia­gno­stykę, tera­pię oraz opra­co­wa­nie pro­gramu ćwi­czeń roz­cią­ga­ją­cych, sta­bi­li­za­cyj­nych i wzmac­nia­ją­cych mają­cych na celu bez­pieczną i szybką poprawę osią­gów spor­to­wych.

Rehabilitacja dziecięca:

Terapia dla dzieci polega na uspraw­nia­niu małych pacjen­tów z wadami postawy, sto­pami pła­skimi, koń­sko-szpo­ta­wymi, kola­nami koślawymi/szpotawymi oraz zabu­rze­niami napię­cia mię­śnio­wego. Kładziemy nacisk na dokładna dia­gnozę oraz wcze­sną pro­fi­lak­tykę. Pracujemy tech­ni­kami PNF, tera­pią ener­gi­za­cji mię­śni, punk­tów spu­sto­wych oraz kine­sio­ta­ping.

Metody terapii w gabinecie For medica:

 • Terapia manu­alna
 • Terapia punk­tów spu­sto­wych
 • Terapia PNF
 • Terapia FDM
 • Terapia FOI
 • Terapia tka­nek mięk­kich
 • Techniki mani­pu­la­cji krót­ko­dź­wi­gnio­wych
 • Techniki ener­gi­za­cji mię­śni
 • Ćwiczenia sta­bi­li­za­cyjne
 • Ćwiczenia roz­cią­ga­jące
 • Techniki stret­chingu powię­zio­wego